Rīcības plāns apmeklējot SAC “Tērvete” klientu.

Rīcības plāns izstrādāts ar mērķi noteikt kārtību kā tuvinieks var pieteikties apmeklējumam un kas jāņem vērā viesošanās laikā.

Viesošanās ir pieļaujama tikai gadījumos, kad iestādē nav COVID-19 pozitīvi klienti vai darbinieki.

1.     Klientu apmeklējumi tiek nodrošināti laukā- Centra teritorijā. Neatbilstošos laika apstākļos, apmeklējumi pieļaujami Centra ziemas dārzā.

2.     Apmeklējums tiek pieteikts, zvanot iestādes sekretārei vismaz vienu dienu iepriekš – no pirmdienas- ceturtdienai no 8.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.30 līdz 14.30 pa tālruni  63726147.

3.      Sekretāre veic apmeklētāju reģistru, fiksējot apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot no cikiem līdz cikiem ir paredzēta vizīte. Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai, norādot datu apstrādi.

4.     Klientu apmeklējuma laiks noteikts katru dienu  no 10.00 līdz 18.00.

5.     Pirms apmeklējuma tuvinieks nosauc savus datus Centra dežurantam un aizpilda veidlapu, apstiprinot ar savu parakstu, ka nav bijis 14 dienas ārpus valsts robežām un kontaktā ar Covid – 19 saslimušām personām ( pielikums Nr. 1).

6.     Apmeklējot klientu, kurš ir vakcinēts vai pārslimojis Covid 19, apmeklētājs, kurš ir vakcinēts vai pārslimojis Covid 19, uzrāda derīgu Covid 19 sertifikātu un personas apliecinošu dokumentu. Vakcinācijas kartiņa netiek ņemta vērā.

7.     Ja SAC “Tērvete” klients nav vakcinēts un/vai nav pārslimojis Covid 19:

7.1.         Viesošanās tiek organizēta Centra  iekšpagalmā, konkrēti norādītā vietā;

7.2.         Tikšanās laikā aizliegts atstāt norādīto vietu un doties ar piederīgo pastaigās;

7.3.         Viesošanās laiks nedrīkst pārsniegt 30 minūtes;

7.4.         Viesošanās laikā jāievēro drošības pasākumi, lietojot medicīniskās sejas maskas un  ievērojot 2 m distancēšanos;

7.5.         Centra speciālisti kontrolē kā tiek ievēroti drošības pasākumi;

7.6.         Viesošanās procesa kontrolei tiek izmantota arī videonovērošana;

7.7.         Apmeklēt klientu vienlaicīgi atļauts ne vairāk kā 2 personām. Bērni var apmeklēt klientu tikai tādā gadījumā, ja vecāki (pavadošā persona) spēj nodrošināt distancēšanās prasību ievērošanu;

7.8.         Viesošanās laikā nav pieļaujams ķermeņa kontakts  (roku spiešana, apķeršana utt.);

7.9.         Viesošanās laikā nav pieļaujama cienāšanās, ēšana, tējas / kafijas dzeršanas utt.;

7.10.    Ja klientam ir atvests cienasts/pienesums ir jānodod dežurantam, kurš nodezinficē. Pēc tikšanās, klients cienastu/ pienesumu paņem uz istabiņu pats.

8.      Ja SAC “Tērvete” klients ir vakcināts vai pārslimojis Covid 19, bet apmeklētājs/ji nevar uzrādīt derīgu Covid 19 sertifikātu, viesošanās notiek atbilstoši 7. punktā aprakstītajam.

9.      Ja SAC “Tērvete” klients ir vakcinēts vai pārslimojis Covid 19 un apmeklētāji var uzrādīt derīgu Covid 19 sertifikātu:

9.1.         Tikšanās laikā ir pieļaujams doties ar piederīgo pastaigā pa Centra teritoriju;

9.2.         Tikšanās laikā nav jālieto sejas maska un jāievēro 2 m distancēšanās;

9.3.         Viesošanās laiks nedrīkst pārsniegt 1 h;

9.4.         Apmeklēt klientu vienlaicīgi atļauts 3 cilvēkiem (visiem jāuzrāda derīgs Covid 19 sertifikāts);

9.5.         Viesošanās laikā pieļaujama cienāšanās.

10.                        Pie gulošajiem klientiem, apmeklētāju ielaiž pilnā IAL ( dzeltenais komplekts) ekipējumā un ar derīgu Covid 19 sertifikātu, vai ar  48 h COVID 19 negatīvu analīzi.

10.1.    Pie guloša klienta tiek ielaists 1 apmeklētājs.

11.                        Ja netiek ievēroti viesošanās noteikumi, apmeklētājs traucē vai jebkādā veidā (tieši vai netieši) kaitē klienta veselībai vai rada drošības riskus,  personālam ir tiesības pārtraukt apmeklējumu un lūgt atstāt viesošanās vietu. Konstatējot būtiskus pārkāpumus drošības noteikumu neievērošanā, turpmākās tikšanās būs liegtas.

Pielikums Nr.1

Pie rīcības plāna apmeklējot SAC “Tērvete” klientus

SAC “Tērvete direktorei

Signei Vinterei

No _____________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                 (Vārds, Uzvārds)

_________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                (Klienta Vārds, Uzvārds)

APLIECINĀJUMS

apmeklētājiem

Apliecinu:

  • Ka pēdējo 14 dienu laikā neesmu uzturējies valstī, kas Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājas lapā publicēta kā valsts, uz kuru attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi;
  • Ka nebiju kontaktā ar personām, kurām apstiprināta COVID-19 infekcija;
  • Ka nebiju kontaktā ar personām, kuras pēdējo 14 (četrpadsmit) dienu laikā atgriezušās no valstīm, kas SPKC mājaslapā publicēta kā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi;
  • Neapmeklēju veselības aprūpes iestādi, kur tiek ārstēti pacienti ar COVID-19 infekciju;
  • Ka nav akūtu saslimšanas pazīmju ( paaugstināta ķermeņa temperatūra, sauss klepus, sāpes kaklā, elpas trūkums) un citas saslimšanas pazīmes;
  • ka mani tuvākie radinieki, kuri dzīvo ar mani vienā mājsaimniecībā, nav atgriezušies no SPKC mājaslapā publicētās valstīm.

Ar savu parakstu apliecinu, ka sniedzu patiesas ziņas un esmu informēta/s par administratīvo atbildību.

2021. gada ____.___________                            _________________________

                                                                                                       /paraksts/

Apliecinājumu aizpilda saskaņā ar Labklājības ministrijas ieteikumiem “Ieteikumi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām karantīnas noteikto ierobežojumu pakāpeniskai mazināšanai (Ieteikumi ir saskaņoti ar Veselības ministriju)” Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai.

Ir spēkā 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi un pretepidēmijas pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai”, kuros ir iekļauti īpaši epidemioloģiskās drošības nosacījumi arī sociālo pakalpojumu saņemšanai.
   

Atgādinām, ka, saistībā ar blīvu apdzīvotību, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ir augsts infekcijas izplatīšanās risks. COVID-19 institūcijās var izraisīt grūti kontrolējamus infekcijas slimības uzliesmojumus ar lielu saslimušo skaitu un ievērojamu letālo gadījumu pieaugumu.

SAC “Tērvete” rīcības plāns - noteiktie ierobežojumi un piesardzības pasākumi,

  ja iestādē nav konstatēta inficēšanās ar Covid 19.

Aktualizēts 01.01.2021.

Rīcības plāns izstrādāts ar mērķi noteikt pasākumu un darbību kopumu saistībā ar slimības “Covid-19” izplatību. Tas attiecināms tikai uz situāciju, ja SAC “Tērvete” nav COVID-19 pozitīvi klienti un darbinieki.

Gadījumos, kad  institūcijā ir apstiprināts COVID-19 gadījums, tiek īstenoti epidemioloģiskās drošības pasākumi, attiecīgi nav attiecināms šajā rīcības plānā aprakstītais.

1.      SAC Tērvete (turpmāk tekstā Centrs) Centra klientu apmeklējumi tiek liegti.

2.      Centrs turpina pieņem tuvinieku sūtījumus, ja sūtījumu saņemšana notiek bez sūtītāja fiziskā kontakta ar klientu. Tuvinieks informē sociālo darbinieku vai sociālo aprūpētāju un atstāj sūtījumu pie dežuranta. Sūtījumu nodošanai tiek noteikta sekojoša kārtība: 

2.1.   sūtījumus pieņem katru dienu no plkst. 10.00 līdz 16.30;

2.2.   dežurants reģistrē sūtījumus, norādot datumu, personas vārdu, uzvārdu, kura nodod sūtījumu un Klienta vārdu, uzvārdu, kuram sūtījums jānodod;

2.3.   uz sūtījuma jābūt norādei par saņēmēja vārdu, uzvārdu un informāciju, kurā nodaļā Klients dzīvo;

2.4.   dežurants sūtījumus dezinficē vai atstāj karantīnā līdz 24 h atsevišķā telpā (ja to ļauj produktu derīguma termiņš) un tad izsniedz sociālajai aprūpētājai/ sociālajai darbiniecei, nodošanai Klientam;

2.5.   ja sūtījums ir nehigiēniskā iepakojumā, sabojāts vai pārtikas preces nav iepakojumā, kuru var dezinficēt, sūtījumu dežurants var nepieņemt;

2.6.   par piegādātā sūtījuma kvalitāti atbildīgs ir tuvinieks.

 

3.      Kārtība kādā Klienti atgriežas no stacionārās ārstniecības iestādes pēc izrakstīšanas:

3.1.   stacionārās ārstniecības iestādei jānodrošina Covid-19 testa, ne vecāka par 48 stundām, esamību;

3.2.   pēc atgriešanās no stacionāra Klients tiek ievietots izolācijas telpā vai speciāli ierīkotā karantīnas zonā (administrācijas korpusa 1. stāvā (vai 4. stāvā)) uz 14 dienām, pirms atgriežas nodaļā;

3.3.   Karantīnas zonā Klienta tiešo aprūpi, ēdināšanu, medikamentu nodrošināšanu un istabiņas uzkopšanu veic viens darbinieks maiņā. Medicīnas personāls tiek piesaistīts tikai nepieciešamības gadījumā. Gaiteņu uzkopšanai var tiks piesaistīta apkopēja;

3.4.   Veicot darba pienākumus karantīnas zonā, tiek ievēroti visi drošības pasākumi, veicot roku dezinfekciju pirms un pēc aprūpes pasākumu veikšanas, kā arī OBLIGĀTI lietojot sejas masku un cimdus, kurus aizliegts lietot ārpus šīs zonas;

3.5.   Gadījumā, ja Klients no stacionāra tiek izrakstīts pēc izārstēšanās no Covid 19, vai Klientam, kurš atgriezies no stacionārā, atrodoties karantīnas zonā, parādās kāds no Covid 19 simtomiem (nekavējoties jāinformē medicīnas personāls), aprūpes nodrošināšanā OBLIGĀTI jālieto IAL Dzeltenais komplekts (Pielikums Nr. 1)

4.      Kārtība kādā uzņem jaunus Klientus:

4.1.   atbilstoši pakalpojumu saņemšanas kārtībai - personai, kuru plānots ievietot Centrā, sadarbībā ar ģimenes ārstu ne agrāk kā divas dienas pirms ievietošanas (48 h) veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs;

4.2.   personai ir ne agrāk kā nedēļu pirms ierašanās Centrā izsniegta ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai;

4.3.   personai, kura atbildīga par ievietošanu centrā ir obligāti jāinformē Klients, ka, pēc uzņemšanas institūcijā, viņam tiks noteikta 14 dienu uzturēšanās karantīnas zonā (norobežotā daļā 4. nodaļā), kas liedz kontaktēties ar pārējiem klientiem, pārvietoties pa iestādes nodaļām un iet pastaigās. Uzņemot Centrā, Klientam ir jāparakstās par šo ierobežojumu ievērošanu (Pielikums Nr. 2)

4.4.   Klienta piederīgie vai pārstāvji dokumentus iesniedz un līgumu paraksta ārpus Centra telpām- speciāli paredzētā vietā, ziemas periodā vai sliktu laika apstākļu dēļ- iestādes ziemas dārzā.

4.5.   Karantīnas zonā Klienta tiešo aprūpi, ēdināšanu, medikamentu nodrošināšanu un istabiņas uzkopšanu veic viens darbinieks maiņā. Medicīnas personāls tiek piesaistīts tikai nepieciešamības gadījumā. Gaiteņu uzkopšanai var tiks piesaistīta apkopēja;

4.6.   Nodrošinot aprūpi, 4. nodaļas darbinieks ievēro principu, ka katrā apgaitas reizē pirmie tiek aprūpēti 4. nodaļas seniori un pēc tam karantīnas zonā esošie Klienti. Tas pats attiecas uz apkopēju darbu.

4.7.   Veicot darba pienākumus karantīnas zonā, tiek ievēroti visi drošības pasākumi, veicot roku dezinfekciju pirms un pēc aprūpes pasākumu veikšanas, kā arī OBLIGĀTI lietojot sejas masku un cimdus.

4.8.   Pirms ieiešanas un iziešanas no karantīnas zonas OBLIGĀTI jādezinficē rokas. Stingri aizliegts iziet no karantīnas zonas ar tajā lietotajiem cimdiem un sejas masku;

4.9.   Gadījumā, ja Klientam, atrodoties karantīnas zonā, parādās kāds no Covid 19 simtomiem, darbiniekam nekavējoties par to jāinformē medicīnas personāls un aprūpes nodrošināšanā OBLIGĀTI jālieto IAL Dzeltenais komplekts.

5.      Izbraukumu organizēšana:

5.1.   izbraukumi pieļaujami tikai gadījumos, ja nepieciešams nodrošināt neatliekamas vizītes pie medicīnas speciālietiem;

5.2.   izbraukumu laika Klientam un pavadošajai personai OBLIGĀTI jālieto sejas maskas.

6.      Izbraukumu tirdzniecības organizēšanas kārtība un nepieciešamie piesardzības pasākumi:

6.1.   izbraukuma tirdzniecība tiek organizēta, iepriekš laiku saskaņojot ar tirgotāju;

6.2.   tirgotājs ievēro piesardzības nosacījumus – sejas aizsargi, caurspīdīgs ekrāns starp pārdevēju un pircēju un tml.;

6.3.   jānodrošina, ka Klientam ir saskarsme tikai ar pārdevēju;

6.4.   tirgotājam jānodrošina, ka Preces ir iepakojumos vai fasētas. Iespēju robežās organizēt procesu, ka preces jau ir pieteiktas savlaicīgi un attiecīgi sakomplektētas katram pircējam;

6.5.   darbinieki sniedz Klientiem nepieciešamo atbalstu drošības pasākumu ievērošanai (maskas, roku dezinfekcija, 2 m attāluma ievērošana no citiem pircējiem utml);

6.6.   ja Klients ir norēķinājies ar skaidru naudu, pēc iepirkšanās, papildus drošībai jāveic roku dezinfekcija.

7.      Centra telpās atļauts organizēt klientiem iekšējos pasākumus (nodarbības, TV skatīšanos, spēles u.tml.)  vienā korpusā/ nodaļā dzīvojošiem.

8.      Radošās nodarbības (karaoke, kulinārijas nodarbības), kurām nepieciešamas plašākas telpas, pieļaujams organizēt zālē, nodrošinot distancēšanos starp dažādās nodaļās dzīvojošiem senioriem.

9.       Teritorijā vai ārpus iestādes teritorijas var organizēt pasākumus (t.sk. pārgājienus, ekskursijas u.t.t.) arī lielākam Klientu skaitam, ja tiek nodrošināta distancēšanās starp dažādās nodaļās dzīvojošiem senioriem.

10.  Ēdienreizēs, Centra kopējā ēdamzālē, tiek nodrošināta Klientu ēdināšana, ne vairāk par 4 klientiem pie viena galdiņa. Katras nodaļas ēdamzālēs tiek nodrošināta ēdināšana konkrētajā nodaļā  dzīvojošiem senioriem (ne vairāk par 4-5 klientiem pie viena galdiņa), nosakot Klientu plūsmu (lai izvairītos no drūzmēšanās).

11.  Svētbrīži un pasākumi ar mākslinieku piedalīšanos tiek liegti.

12.  Turpināt veikt regulāras Klientu un darbinieku veselības stāvokļa novērtēšanu, tai skaitā klientiem un darbiniekiem temperatūras mērīšanu, kas tiek fiksēts attiecīgos reģistros.

12.1.                    Gadījumā, ja Klientam parādās kāds no Covid 19 simtomiem, darbiniekam nekavējoties par to jāinformē medicīnas personāls, jānodrošina Klienta norobežošana no pārējiem Klientiem (karantīnas zonā- administrācijas korpusa 1. stāvā) un aprūpes nodrošināšanā OBLIGĀTI jālieto IAL Dzeltenais komplekts.

12.2.                    Gadījumā, ja darbiniekam parādās kāds no Covid 19 simtomiem, kategoriski aizliegts ierasties iestādē. Ja kāds no simtomiem parādās pildot darba pienākumus, nekavējoties par to jāinformē personāla speciāliste, medicīnas personāls un nekavējoties jāatstāj iestāde.  

13.  Tiek nodrošināti laboratoriskie izmeklējumi Covid 19 noteikšanai:

Ø  Visiem Centra darbiniekiem- reizi nedēļā;

Ø  Visiem Centra Klientiem- ne retāk kā reizi mēnesī.

14.  Personāla speciāliste plāno, informē un nodrošina (1 nedēļu (katru darba dienu) mēnesī) darbiniekiem video apmācību par IAL lietošanu kā arī izvieto informāciju papīra formātā visās darbinieku uzturēšanās telpās- nodaļās, veļas mājā, saimniecības nodaļā, medicīnas kabinetā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 2

 

SAC “Tērvete direktorei

Signei Vinterei

 

APLIECINĀJUMS

klientiem

Apliecinu, ka esmu informēts par SAC “Tērvete” noteiktajiem ierobežojumiem  “Karantīnas zonā”:

·        pēc iestāšanās, 14 dienas jāuzturas karantīnas zonā;

·        aizliegts kontaktēties ar Klientiem ārpus šīs zonas;

·        aizliegts doties pastaigās iestādes pagalmā, vai ārpus tā;

 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka pilnībā saprotu un apņemos ievērot minētos nosacījumus.

 

 

2021.gada ____.___________                            _________________________

                                                                                    /paraksts/

Svarīgākais!!!