SAC “Tērvete” karantīnas ierobežojumu pastiprināšanas rīcības plāns no 27.10.2020.

Rīcības plāns izstrādāts ar mērķi noteikt pasākumu un darbību kopumu saistībā ar slimības “Covid-19” izplatību. Tas attiecināms tikai uz situāciju, ja SAC “Tērvete” nav COVID-19 pozitīvi klienti un darbinieki.

Gadījumos, kad  institūcijā ir apstiprināts COVID-19 gadījums, tiek īstenoti epidemioloģiskās drošības pasākumi, attiecīgi nav attiecināma šajā rīcības plānā aprakstītā ierobežojumu mazināšana .

1.      SAC Tērvete (turpmāk tekstā Centrs) no 2020. gada 27. oktobra Centra klientu apmeklējumi tiek liegti.

2.      Centrs turpina pieņem tuvinieku sūtījumus, ja sūtījumu saņemšana notiek bez sūtītāja fiziskā kontakta ar klientu. Tuvinieks informē sociālo darbinieku vai sociālo aprūpētāju un atstāj sūtījumu pie dežuranta. Sūtījumu nodošanai tiek noteikta sekojoša kārtība: 

2.1.   sūtījumus pieņem katru dienu no plkst. 10.00 līdz 16.30;

2.2.   dežurants reģistrē sūtījumus, norādot datumu, personas vārdu, uzvārdu, kura nodod sūtījumu un Klienta vārdu, uzvārdu, kuram sūtījums jānodod;

2.3.   uz sūtījuma jābūt norādei par saņēmēja vārdu, uzvārdu un informāciju, kurā nodaļā Klients dzīvo;

2.4.   dežurants sūtījumus dezinficē vai atstāj karantīnā līdz 24 h atsevišķā telpā (ja to ļauj produktu derīguma termiņš) un tad izsniedz sociālajai aprūpētājai, nodošanai Klientam;

2.5.   ja sūtījums ir nehigiēniskā iepakojumā, sabojāts vai pārtikas preces nav iepakojumā, kuru var dezinficēt, sūtījumu dežurants var nepieņemt;

2.6.   par piegādātā sūtījuma kvalitāti atbildīgs ir tuvinieks.

 

3.      Kārtība kādā Klienti atgriežas no stacionārās ārstniecības iestādes pēc izrakstīšanas:

3.1.   stacionārās ārstniecības iestādei jānodrošina Covid-19 testa ne vecāka par 48 stundām esamību;

3.2.   pēc atgriešanās no stacionāra klients tiek ievietots izolācijas telpā uz 14 dienām, pirms atgriežas nodaļā.

4.      Kārtība kādā uzņem jaunus Klientus:

4.1.   atbilstoši pakalpojumu saņemšanas kārtībai - personai, kuru plānots ievietot Centrā, sadarbībā ar ģimenes ārstu ne agrāk kā divas dienas pirms ievietošanas (48 h) veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs;

4.2.   personai ir ne agrāk kā nedēļu pirms ierašanās Centrā izsniegta ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai;

4.3.   personai, kura atbildīga par ievietošanu centrā ir obligāti jāinformē Klients, ka, pēc uzņemšanas institūcijā, viņam tiks noteikta 14 dienu uzturēšanās karantīnas zonā, kas liedz kontaktēties ar pārējiem klientiem, pārvietoties pa iestādes nodaļām un iet pastaigās. Uzņemot Centrā, Klientam ir jāparakstās par šo ierobežojumu ievērošanu (pielikums Nr. 1)

4.4.   Klienta piederīgie vai pārstāvji dokumentus iesniedz un līgumu paraksta ārpus Centra telpām- speciāli paredzētā vietā, sliktu laika apstākļu dēļ- iestādes ziemas dārzā.

5.      Izbraukumu tirdzniecības organizēšanas kārtība un nepieciešamie piesardzības pasākumi:

5.1.   izbraukuma tirdzniecība tiek organizēta, iepriekš laiku saskaņojot ar tirgotāju;

5.2.   tirgotājs ievēro piesardzības nosacījumus – sejas aizsargi, caurspīdīgs ekrāns starp pārdevēju un pircēju un.tml.;

5.3.   jānodrošina, ka Klientam ir saskarsme tikai ar pārdevēju;

5.4.   tirgotājam jānodrošina, ka Preces ir iepakojumos vai fasētas. Iespēju robežās organizēt procesu, ka preces jau ir pieteiktas savlaicīgi un attiecīgi sakomplektētas katram pircējam;

5.5.   darbinieki sniedz Klientiem nepieciešamo atbalstu drošības pasākumu ievērošanai (maskas, roku dezinfekcija, 2 m attāluma ievērošana no citiem pircējiem utml);

5.6.   ja Klients ir norēķinājies ar skaidru naudu, pēc iepirkšanās, papildus drošībai jāveic roku dezinfekcija.

6.      Darbinieku pavadībā, ievērojot drošības pasākumus un distancēšanos, nelielās grupās (līdz 3-5 klientiem), var tikt nodrošināta iespēja apmeklēt veikalu, banku vai kādu citu iestādi;

7.      Centra telpās atļauts organizēt klientiem iekšējos pasākumus (nodarbības, TV skatīšanos, spēles u.tml.)  vienā korpusā/ nodaļā dzīvojošiem. Teritorijā vai ārpus iestādes teritorijas var organizēt pasākumus (t.sk. pārgājienus, ekskursijas u.t.t.) arī lielākam Klientu skaitam, ja tiek nodrošināta distancēšanās.

8.      Ēdienreizēs atļaut ēdamzālē atrasties vienā nodaļā  dzīvojošiem Klientiem (ne vairāk par 4-5 klientiem pie viena galdiņa), nosakot Klientu plūsmu (lai izvairītos no drūzmēšanās. Ēdamzālē tiek nodrošināta Klientu ēdināšana, ne vairāk par 4 klientiem pie viena galdiņa.

9.      Svētbrīži un pasākumi ar mākslinieku piedalīšanos tiek liegti.

10.  Turpināt veikt regulāras Klientu un darbinieku veselības stāvokļa novērtēšanu, tai skaitā klientiem un darbiniekiem temperatūras mērīšanu, kas tiek fiksēts attiecīgos reģistros.

 


Pielikums Nr. 1

 

SAC “Tērvete direktorei

Signei Vinterei

 

APLIECINĀJUMS

klientiem

Apliecinu, ka esmu informēts par SAC “Tērvete” noteiktajiem ierobežojumiem  “Karantīnas zonā”:

·        pēc iestāšanās, 14 dienas jāuzturas karantīnas zonā;

·        aizliegts kontaktēties ar Klientiem ārpus šīs zonas;

·        aizliegts doties pastaigās iestādes pagalmā, vai ārpus tā;

 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka pilnībā saprotu un apņemos ievērot minētos nosacījumus.

 

 

2020.gada ____.___________                            _________________________

                                                                                    /paraksts/

Svarīgākais!!!

 .