Rīcības plāns
apmeklējot SAC “Tērvete” klientu

Rīcības plāns izstrādāts ar mērķi noteikt kārtību kā tuvinieks var pieteikties apmeklējumam un kas jāņem vērā viesošanās laikā.

Viesošanās ir pieļaujama tikai gadījumos, kad iestādē nav akūti COVID-19 pozitīvi klienti vai darbinieki.

1. Viesošanās ir atļauta tikai tuviniekam, kuri 10 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi -https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0, nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, un nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu - https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi .

2. Klientu apmeklējumi tiek nodrošināti:
2.1. gada siltajā laikā (no aprīļa līdz septembrim) laukā- Centra teritorijā. Neatbilstošos laika apstākļos, apmeklējumi pieļaujami Centra ziemas dārzā;
2.2. gada aukstajā laikā (no oktobra līdz martam) Centra ziemas dārzā.

3. Apmeklētājiem ir iekārtota speciāla viesošanās vieta;

4. Vienā apmeklējuma reizē var viesoties ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi;

5. Tikšanās laikā tiek ievēroti drošības pasākumi – telpās 2 m distance, jālieto deguna un mutes aizsargus, jāveic roku dezinficēšana;

6. Ja viesošanās notiek Centra teritorijā- deguna un mutes aizsargus var nelietot:

7. Apmeklējums tiek pieteikts, zvanot iestādes sekretārei vismaz vienu dienu iepriekš – no pirmdienas līdz ceturtdienai no 8.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.30 līdz 14.30 pa tālruni  63726147.

8. Sekretāre veic apmeklētāju reģistru, fiksējot ciemiņa vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot no cikiem līdz cikiem ir paredzēta vizīte. Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai.

9. Klientu apmeklējuma laiks noteikts katru dienu  no 10.00 līdz 18.00.

10. Viesošanās laiks noteikts 30 minūtes telpās. Centra teritorijā pieļaujamais viesošanās laiks- līdz 1 h, pie noteikuma, ka piederīgais iet pastaigās ar tuvinieku pa Centra teritoriju;

11. Ja tuvinieks vēlās viesoties ilgāku laiku, tad tas jāsaskaņo ar Centra sekretāri;

12. Ierodoties Centrā, pirms apmeklējuma tuvinieks nosauc savus datus Centra dežurantam, un aizpilda veidlapu “Apliecinājums”  (pielikums Nr. 1.1.).

13. Dežurants piederīgajam  var veikt veselības skrīningu- nosaka ķermeņa temperatūras mērījumu.

14. Pie guloša klienta tiek ielaists pa 1 apmeklētājam. Viesim jānodrošina sev IAL- halāts, bahilas, mutes un deguna aizsargmaska, cepurīte. Obligāti jāveic roku dezinfekcija.

15. Ja netiek ievēroti viesošanās noteikumi, apmeklētājs traucē vai jebkādā veidā (tieši vai netieši) kaitē klienta veselībai vai rada drošības riskus,  personālam ir tiesības pārtraukt apmeklējumu un lūgt atstāt viesošanās vietu. Konstatējot būtiskus pārkāpumus drošības noteikumu neievērošanā, turpmākās tikšanās būs liegtas.

Pie rīcības plāna apmeklējot
SAC “Tērvete” klientus

SAC “Tērvete direktorei
Signei Vinterei
No _____________________________
 (Vārds, Uzvārds)
 ___________________________________
(klienta Vārds, Uzvārds)


APLIECINĀJUMS

apmeklētājiem

Apliecinu:

  • Ka pēdējo 10 dienu laikā neesmu uzturējies valstī, kas Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājas lapā publicēta kā valsts, uz kuru attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi;
  • Ka nebiju kontaktā ar personām, kurām apstiprināta COVID-19 infekcija;
  • Ka nebiju kontaktā ar personām, kuras pēdējo 10 dienu laikā atgriezušās no valstīm, kas SPKC mājaslapā publicēta kā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi;
  • Neapmeklēju veselības aprūpes iestādi, kur tiek ārstēti pacienti ar COVID-19 infekciju;
  • Ka nav akūtu saslimšanas pazīmju ( paaugstināta ķermeņa temperatūra, sauss klepus, sāpes kaklā, elpas trūkums) un citas saslimšanas pazīmes;

Ar savu parakstu apliecinu, ka sniedzu patiesas ziņas un esmu informēta/s par administratīvo atbildību.

2022. gada ____.___________                                     _________________________
/paraksts/           Apliecinājumu aizpilda saskaņā ar Labklājības ministrijas ieteikumiem “Ieteikumi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām karantīnas noteikto ierobežojumu pakāpeniskai mazināšanai (Ieteikumi ir saskaņoti ar Veselības ministriju)” Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai.

Atgādinām, ka, saistībā ar blīvu apdzīvotību, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ir augsts infekcijas izplatīšanās risks. COVID-19 institūcijās var izraisīt grūti kontrolējamus infekcijas slimības uzliesmojumus ar lielu saslimušo skaitu un ievērojamu letālo gadījumu pieaugumu.