Pakalpojumi
Sociālās aprūpes nodaļā

Klientiem piedāvātās  iespējas:

 • Saņemt pilnu diennakts aprūpi un individuālu pieeju klientiem pēc insulta, ar vecuma demenci;
 • Piedalīties SAC „Tērvete” aktivitātēs – sporta, galda spēļu, literārajos, kino, kulinārijas un kultūras pasākumos, dziedāt ansamblī;
 • Izpaust savus radošos talantus – dziedot, zīmējot, dzejojot un piedaloties dažādās radošās darbnīcās;
 • Apmeklēt teātra izrādes, koncertus, muzejus, pasākumus un ekskursijas;
 • Saņemt garīgo atbalstu no dažādu konfesiju draudzēm;
 • Saglabāt pašaprūpes spējas – tas nozīmē brīvi darboties dažādās aktivitātēs, tai skaitā piedaloties centra organizētajās talkās;
 • Istabiņā dzīvot kopā ar vienādi domājošu, raksturam un vecumam, rīcībspējai saderīgu kaimiņu;
 • Pēc paša iniciatīvas vingrot ar sociālās rehabilitētājas piedāvātajiem palīglīdzekļiem veselības uzturēšanai;
 • Brīva piekļuve internetam pie stacionārā datora;
 • Pastaigas svaigā gaisā visos gadalaikos centra teritorijā, siltajā laikā zvilnēt uz soliņiem saulītē;
 • Lasītavā izvēlēties sev tīkamākās grāmatas, žurnālus, avīzes;
 • Apmeklēt kapelu;
 • Iespēja grupā doties iepirkties uz veikalu;
 • Kolektīvas pastaigas ar pavadošo darbinieku atbalstu Tērvetes dabas parkā;
 • Iespēja apmeklēt Tērvetes pagasta rīkotos pasākumus – dzejas dienas, grāmatu izdošanas svētkus, koncertus, teātrus.

Mūsu pakalpojumi

SAC „Tērvete” sniedz ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensijas vecumu sasniegušām personām,  I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma un citām personām, ja nepieciešams šāds pakalpojums. Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”.

SAC „Tērvete” nodrošina personu ar demences simptomātiku aprūpi, uzraudzību un personu paliatīvo aprūpi.

Klienti tiek uzņemti no visas Latvijas!

Maksa

Ar 2022. gada 24. novembra Dobeles novada domes lēmumu Nr. 568/20, sākot ar 2023. gada 1. janvāri maksa ir:

* ilgstošā sociālās aprūpes pamatpakalpojuma uzturēšanās maksa 1 klientam diennaktī 33,00 eiro;


Mēs klientiem nodrošinām:

 • Sociālo aprūpi un rehabilitāciju, atbilstoši klientu fiziskajam un veselības stāvoklim;
 • Māju un drošības sajūtu, tai skaitā darbinieku uzmanību, iespēju kontaktēties klientiem savā starpā, rast jaunus draugus, veidot domu grupas;
 • Kopības un piederības sajūtu visos svētkos sanākot kopā;
 • Vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu pilnvērtīgu ēdināšanu;
 • Diennakts medicīnisko aprūpi;
 • Klientam nepieciešamo ikdienas veselības aprūpi – zāles, higiēnas piederumus;
 • Ģimenes ārsta pakalpojumus, konsultācijas pie speciālistiem, nepieciešamības gadījumā vizītes pie ārstiem slimību, sāpju, traumu ārstēšanā;
 • Nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus atbilstoši funkcionālajam stāvoklim – ratiņus, staigulīšus  kā arī izpalīdzīgu sociālo darbinieku un aprūpētāju rokas, lai tiktu galā ar pašaprūpi, piedalītos pasākumos un nodarbībās un dotos pastaigā;
 • Funkcionālās gultas un pretizgulējumu matračus imobiliem (gulošiem) klientiem;
 • Nodrošinām klientu ar dzīvojamo platību, kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamām ierīcēm un inventāru;
 • Piepildītu ikdienas dzīvi, uzturot komunikāciju klientu vidū, radoši nodarbinot un piedāvājot pasākumu kompleksu, kas vērsts uz klientu aktivitāšu palielināšanu.