Saskaņā ar 2022. gada 24. novembra Dobeles novada domes lēmumu Nr. 568/20, sākot ar 2023. gada 1. janvāri ilgstošā sociālās aprūpes pamatpakalpojuma uzturēšanās maksa 1 klientam diennaktī ir 33,00 eiro.

Maksa par pakalpojumu

Ilgstošā sociālā aprūpe ir 33,00 eiro diennaktī.


Informācija

Klientam izmaksā 15 % no pensijas vai pabalsta, personīgajiem izdevumiem. 85 % novirza pakalpojuma maksas segšanai.

Citi pakalpojumi


Pakalpojuma apmaksas kārtības piemēri

Klients sedz visu no pensijas un kopšanas pabalsta

Gadījumos, kad klienta pensija ar vai bez citiem pabalstiem sedz visus izdevumus par pakalpojumu, nav nepieciešams pašvaldības vai citas personas līdzmaksājums.

Klientu ievieto privātpersona ar līdzmaksājumu

Pakalpojuma apmaksa tiek veikta no klienta pensijas 85 % apmērā, kopšanas pabalsta, ja tāds ir piešķirts, un starpību sedz privātpersona, kas slēdz pakalpojuma līgumu.

Klientu ievieto sociālais dienests vai ar tā nosūtījumu

Pakalpojumu sedz no klienta pensijas 85 % apmērā, pašvaldības līdzmaksājuma un ja nepietiek, lai segtu rēķinu, tad starpību apmaksā privātpersona (pirmās pakāpes radinieki).

Rēķina apmaksa:

  • Pēc līguma noslēgšanas, ar nākošo mēnesi, pensija, kopšanas pabalsts (ja tāds ir piešķirts) personām ar pirmās grupas invaliditāti un transporta komensācija (ja tāda ir piešķirta) tiks ieskaitīta no VSAA konta SAC "Tērvete" kontā;
  • Pēc maksājumu saņemšanas no VSAA līgumslēdzējiem tiek sagatavots rēķins par atlikušo summu;
  • Rēķinus sagatavo un izsūta par iepriekšējo mēnesi līdz nākošā mēneša 10. datumam.
  • Pēc rēķina saņemšanas to jāapmaksā līdz mēneša beigām.
  • Rēķinu var apmaksāt izmantojot mūsu rekvizītus, norādot tās personas vārdu, uzvārdu un rēķina numuru par ko tiek veikts maksājums.