Sociālās Aprūpes centrs "Tērvete"

SAC “Tērvete” karantīnas pasākumu mazināšanas rīcības plāns

Rīcības plāns izstrādāts ar mērķi noteikt pasākumu un darbību kopumu saistībā ar slimības “Covid-19” izplatību un ierobežojumu mazināšanu. Tas attiecināms tikai uz situāciju, ja SAC “Tērvete” nav COVID-19 pozitīvi klienti un darbinieki.

Gadījumos, kad institūcijā ir apstiprināts COVID-19 gadījums, tiek īstenoti epidemioloģiskās drošības pasākumi, attiecīgi nav attiecināma šajā rīcības plānā aprakstītā ierobežojumu mazināšana .

 1. SAC Tērvete (turpmāk tekstā Centrs) no 2020. gada 11. jūnija, pieņem tuvinieku sūtījumus, ja sūtījumu saņemšana notiek bez sūtītāja fiziskā kontakta ar klientu. Tuvinieks informē sociālo darbinieku vai sociālo aprūpētāju un atstāj sūtījumu pie dežuranta. Sūtijumu nodošanai tiek noteikta sekojoša kārtība: 

  1. sūtījumus pieņem katru dienu no plkst. 10.00 līdz 16.30;

  2. dežurants reģistrē sūtījumus, norādot datumu, personas vārdu, uzvārdu, kura nodod sūtījumu un Klienta vārdu, uzvārdu, kurai sūtījums jānodot;

  3. uz sūtījuma jābūt norādei par saņēmēja vārdu, uzvārdu un informāciju, kurā nodaļā Klients dzīvo;

  4. dežurants sūtījumus dezinficē vai atstāj karantīnā līdz 24 h atsevišķā telpā (ja to ļauj produktu derīguma termiņš) un tad izsniedz sociālajai aprūpētājai, nodošanai Klientam;

  5. ja sūtījums ir nehigiēniskā iepakojumā, sabojāts vai pārtikas preces nav iepakojumā, kuru var dezinficēt, sūtījumu dežurants var nepieņemt;

  6. par piegādātā sūtījuma kvalitāti atbildīgs ir tuvinieks.

 2. Kārtība kādā Klienti atgriežas no stacionārās ārstniecības iestādes pēc izrakstīšanas:

  1. Stacionārās ārstniecības iestādei jānodrošina Covid-19 testa ne vecāka par 48 stundām esamību;

  2. Pēc atgriešanās no stacionāra klients tiek ievietots izolācijas telpā uz 14 dienām, pirms atgriežas nodaļā.

 3. Kārtība kādā uzņem jaunus klientus:

  1. jaunu Klientu uzņemšana tiek atsākta 2020. gada 16. jūnijā;

  2. atbilstoši pakalpojumu saņemšanas kārtībai - personai, kuru plānots ievietot Centrā, sadarbībā ar ģimenes ārstu ne agrāk kā divas dienas pirms ievietošanas (48 h) veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs;

  3. personai ir ne agrāk kā nedēļu pirms ierašanās Centrā izsniegta ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai;

  4. personai, kura atbildīga par ievietošanu centrā ir obligāti jāinformē Klients, ka, pēc uzņemšanas institūcijā, viņam tiks noteikta 14 dienu uzturēšanās karantīnas zonā, kas liedz kontaktēties ar pārējiem klientiem, pārvietoties pa iestādes nodaļām un iet pastaigās. Uzņemot Centrā, Klientam ir jāparakstās par šo ierobežojumu ievērošanu (pielikums Nr. 2)

  5. Klienta piederīgie vai pārstāvji dokumentus iesniedz un līgumu paraksta ārpus Centra telpām- speciāli paredzētā vietā, sliktu laika apstākļu dēļ- iestādes ziemas dārzā.

 4. Centra klientu apmeklējumu kārtība:

  1. Centra Klientu apmeklējumi tiek atļauti no 2020. gada 15. jūnija.

  2. Tuvinieku apmeklējumi tiek organizēti darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.30, kad uz vietas ir Centra sociālā darba speciālisti;

  3. Apmeklējumu laiks tiek noteikts līdz 30 minūtēm vienā viesošanās reizē;

  4. Apmeklētājiem apmeklējuma laiks ir jāpiesaka vismaz vienu darba dienu pirms paša apmeklējuma zvanot uz 63726147 un piesakot konkrētu laiku no 10.00 – 16.00;

  5. Klientu apmeklēšana tiek organizēta ārpus SAC “Tērvete” telpām- nojumēs, sporta laukumā vai atsevišķi no pārējiem klientiem zaļajā zonā;

  6. Sliktu laika apstākļu dēļ, apmeklējumus var organizēt Centra ziemas dārzā;

  7. Apmeklējuma laikā gan klientam (nodrošina iestāde), gan apmeklētājam (jānodrošina pašam) jālieto sejas maskas, jāveic roku dezinfekcija kā arī jāievēro drošības pasākumi (2 m distancēšanās);

  8. Apmeklētāju skaits ierobežots – viens apmeklētājs vienā reizē, un līdz 3 apmeklētājiem, ja pierādāms, ka personas ir vienā mājsaimniecībā dzīvojoši;

  9. Klientu apmeklēšana Centra nodaļās (pie guloša Klienta):

   1. tikai personāla uzraudzībā;

   2. apmeklētāju skaits ierobežots – viens apmeklētājs vienā reizē;

   3. regularitāte-ne biežāk kā reizi 2 nedēļās;

   4. apmeklētājam OBLIGĀTI jānodrošina un jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi- sejas maska, vienreizlietojamais halāts, bahilas. Ienākot centrā virsdrēbes jāatstāj pie dežuranta. Obligāta roku dezinfekcija;

   5. iespēju robežās jāievēro 2 m distancēšanās;

   6. ja netiek ievēroti visi minēti nosacījumi, apmeklējums tiek liegts!

  10. Par katru ciemošanās reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija, norādot apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju (saskaņā ar 10.06.2020. vadlīnijām “Ieteikumi ilgstošas sociālās aprūpēs un sociālās rehabilitācijas institūcijām karantīnas noteikto ierobežojumu pakāpeniskai mazināšanai”). Apmeklētājs aizpilda apliecinājumu (pielikums Nr. 1), kas tiks glabāts 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskai izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi.

 5. Izbraukumu tirdzniecības organizēšanas kārtība un nepieciešamie piesardzības pasākumi:

   1. izbraukuma tirdzniecība tiek organizēta, iepriekš laiku saskaņojot ar tirgotāju;

   2. tirgotājs ievēro piesardzības nosacījumus – sejas aizsargi, caurspīdīgs ekrāns starp pārdevēju un pircēju un.tml.;

   3. jānodrošina, ka Klientam ir saskarsme tikai ar pārdevēju.

   4. tirgotājam jānodrošina, ka Preces ir iepakojumos vai fasētas. Iespēju robežās organizēt procesu, ka preces jau ir pieteiktas savlaicīgi un attiecīgi sakomplektētas katram pircējam;

   5. darbinieki sniedz Klientiem nepieciešamo atbalstu drošības pasākumu ievērošanai (maskas, roku dezinfekcija, 2 m attāluma ievērošana no citiem pircējiem utml).

   6. ja Klients ir norēķinājies ar skaidru naudu, pēc iepirkšanās, papildus drošībai jāveic roku dezinfekcija.

 6. Svētbrīžu organizēšanas kārtība.

   1. svētbrīži tie organizēti, iepriekš laiku saskaņojot ar Sociālā darba speciālistiem;

   2. pirms apmeklējuma mācītājs aizpilda apliecinājumu (pielikums Nr. 1), kas tiks glabāts 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskai izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi. Mācītājs ievēro piesardzības pasākumus – roku dezinficēšanu, sejas maska, 2 m no klientiem u.tml.;

   3. vienā pasākumā piedalās tikai vienas grupas klienti (kopā ne vairāk kā 10 cilvēki), ievērojot visus drošības pasākumus. Iestājoties siltajam laikam pasākumu var organizēt arī brīvā dabā Centra teritorijā, dārzā, lapenē, ievērojot 2 m distancēšanos;

   4. Klientu apmeklējumi nodaļās nav iespējami.

 7. Ieviešot ierobežojumu mazināšanas pasākumus, turpināt nodrošināt rūpīgu klientu veselības novērošana katru dienu.

Pasākumu plāns izstrādāts:

 • balstoties uz Labklājības ministrijas 10.06.2020. gada saņemtajiem ieteikumiem:

Ieteikumi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām karantīnas noteikto ierobežojumu pakāpeniskai mazināšanai (Ieteikumi ir saskaņoti ar Veselības ministriju”);

09.06.2020. Ministru kabineta noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi un pretepidēmijas pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai”, kuros ir iekļauti īpaši epidemioloģiskās drošības nosacījumi arī sociālo pakalpojumu saņemšanai.
Pielikums Nr.1

Pie “SAC “Tērvete” karantīnas pasākumu

mazināšanas rīcības plāna”


SAC “Tērvete direktorei

Signei Vinterei


APLIECINĀJUMS

apmeklētājiem

Apliecinu:

 • Ka nebiju kontaktā ar personām, kurā apstiprināta COVID-19 infekcija;

 • Ka nebiju kontaktā ar personām, kuras pēdējo 14 (četrpadsmit) dienu laikā atgriezušās no valstīm, kas Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicēta kā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi;

 • Neapmeklēju veselības aprūpes iestādi, kur tiek ārstēti pacienti ar COVID-19 infekciju;

 • Ka nav akūtu saslimšanas pazīmju ( paaugstināta ķermeņa temperatūra, sauss klepus, sāpes kaklā, elpas trūkums) un citas saslimšanas pazīmes;

 • Apliecinu, ka mani tuvākie radinieki, kuri dzīvo ar mani vienā mājsaimniecībā, nav atgriezušies no SPKC mājaslapā publicētās valstīm.


Ar savu parakstu apliecinu, ka sniedzu patiesas ziņas un esmu informēta/s par administratīvo atbildību.


2020.gada ____.___________ _________________________

/paraksts/

Apliecinājumu aizpilda saskaņā ar 10.06.2020. Labklājības ministrijas ieteikumiem “Ieteikumi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām karantīnas noteikto ierobežojumu pakāpeniskai mazināšanai (Ieteikumi ir saskaņoti ar Veselības ministriju)” Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai.

Ir spēkā 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi un pretepidēmijas pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai”, kuros ir iekļauti īpaši epidemioloģiskās drošības nosacījumi arī sociālo pakalpojumu saņemšanai.
   

Atgādinām, ka, saistībā ar blīvu apdzīvotību, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ir augsts infekcijas izplatīšanās risks. COVID-19 institūcijās var izraisīt grūti kontrolējamus infekcijas slimības uzliesmojumus ar lielu saslimušo skaitu un ievērojamu letālo gadījumu pieaugumu.


Pielikums Nr.2

Pie “SAC “Tērvete” karantīnas pasākumu

mazināšanas rīcības plāna”


SAC “Tērvete direktorei

Signei Vinterei


APLIECINĀJUMS

klientiem

Apliecinu, ka esmu informēts par SAC “Tērvete” noteiktajiem ierobežojumiem “Karantīnas zonā”:

 • pēc iestāšanās, 14 dienas jāuzturas karantīnas zonā;

 • aizliegts kontaktēties ar Klientiem ārpus šīs zonas;

 • aizliegts doties pastaigās iestādes pagalmā, vai ārpus tā;
Ar savu parakstu apliecinu, ka pilnībā saprotu un apņemos ievērot minētos nosacījumus.2020.gada ____.___________ _________________________

/paraksts/


Svarīgākais!!!

 1. No 2020. gada 11. jūnija, pieņem tuvinieku sūtījumus, ja sūtījumu saņemšana notiek bez sūtītāja fiziskā kontakta ar klientu.
 2. Atgriežoties no slimnīcas vai ciemošanās klientam ir noteikta karantīna 14. dienas!
 3. Jaunu klientu uzņemšana tikai ar Covid 19 negatīvu testa rezultātu, kurš nav vecāks par 48 stundām. Ar ģimenes ārsta izziņu ne vecāku par 2 nedēļām! Personai, kura atbildīga par ievietošanu centrā ir obligāti jāinformē Klients, ka, pēc uzņemšanas institūcijā, viņam tiks noteikta 14 dienu uzturēšanās karantīnas zonā, kas liedz kontaktēties ar pārējiem klientiem, pārvietoties pa iestādes nodaļām un iet pastaigās.
 4. Apmeklēt klientus var tikai iepriekš piesakot apmeklējuma laiku, ierodoties ar sejas masku un tikšanās tiks organizēt SAC "Tērvete" teritorijā! Nedrīkst tuvoties tuvāk par 2 metriem. Telpās ienākt aizliegts!
 5. Apmeklēt gulošus klientus var tikai personāla uzraudzībā un pilnā individuālo aizsarglīdzekļu ekipējumā!
 6. Ministrijas vadlīnijas pieejamas pielikumā: Ieteik_ISASRI_karantinas_pasakumu_mazinasanai_09062020_sask-2.docx

Saziņai izmantot sadaļu: kontakti.

      Sociālās aprūpes centrs “Tērvete” ir Tērvetes novada pašvaldības iestāde un ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Sociālās aprūpes centrā ir iekārtota sociālās aprūpes nodaļa.  

      Par Centra dibināšanas laiku uzskatāms 1958. gads, kad Tērvetē pēc pārtraukuma atsāk savu darbību invalīdu (nespējnieku) nams. Kopš 1963. gada tas tiek pārdēvēts par Dobeles rajona pansionātu ”Tērvete”. 1983. gadā sākas jauna pansionāta kompleksa celtniecība, un pēc septiņiem gadiem vecie ļaudis sāk apdzīvot jaunās telpas. No  1991. gada Centrā tika atvērta bērnu nodaļa. 1995. gada martā pansionāts tiek pārdēvēts par Sociālās aprūpes centru ”Tērvete”. 2017. gada 31. decembrī tiek slēgta bērnu nodaļa un centrā izveidota viena sociālās aprūpes nodaļa.

     Centrs atrodas Tērvetē - rakstnieces   A. Brigaderes aprakstītajā brīnumainajā senatnes, pasaku taku un unikālās dabas novadā, apmēram 20 km no Dobeles, 37 km no Jelgavas, 84 km no Rīgas, 5 km attālumā no Klosterkalna, pašā ceļa malā, meža ielokā. Skaista, plaša, sakopta lauku vide, draudzīga un mīļa attieksme pret klientu ir mūsu ceļabiedrs ik dienu rūpējoties par senioriem.

      SAC ”Tērvete” ir 220 senioru vietas. Centrā strādā 90 darbinieki.

      SAC „Tērvete” ir  izstrādāta attīstības programma 2017. -2021. gadam, kurā ir noteikta Centra misija, vīzija un mērķis.

      SAC "Tērvete" nolikums pieejams šeit.

Misija

     SAC „Tērvete” ar savu profesionālo darbību veido drošu sociālo vidi. Balstoties uz vēstures tradīcijās izveidoto pieredzi, misija ir nodrošināt cilvēkiem pakalpojumu kopumu ar augstu klientu apkalpošanas līmeni, augstiem kvalitātes standartiem un augstu darbinieku apmierinātības līmeni. Nodrošināt aprūpes institūcijā tādus apstākļus, kas raisītu cilvēkam māju sajūtu, un nodrošināt pakalpojumu, kas atbilstu cilvēka vajadzībām un tiesībām.

Vīzija

   SAC „Tērvete” ir iedzīvotājiem atvērta un draudzīga pašvaldības institūcija, savā darbā balstās uz sociālā darba profesionālajiem standartiem un ētikas principiem, ievērojot vispārējās cilvēktiesības. Iestāde savā darbībā realizē labas pārvaldības principus, nepārtraukti pilnveidojot savu darbību, uzlabojot sociālo un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Iestāde savu darbību fokusē uz klientu vajadzībām, veicinot iemītnieku līdzdarbību un apmierinātību.

Mērķis

SAC „Tērvete” mērķis ir kļūt par konkurētspējīgu sociālās aprūpes iestādi, kas sniedz kvalitatīvus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām no novada, Latvijas un citām valstīm.


SAC "Tērvete" 2020, lapu izveidoja - M. Brigzna

 .