Saskaņā ar 2017. gada 6. novembra Tērvetes novada domes lēmumu Nr. 19, sākot ar 2018. gada 1. janvāri maksa ir:

* ilgstošā sociālās aprūpes pamatpakalpojuma uzturēšanās maksa 1 klientam diennaktī ir 19,00 eiro;

* īslaicīgās sociālās aprūpes pamatpakalpojuma uzturēšanās maksa 1 klientam diennaktī ir 19,50 eiro;

* Ilgstošā sociālās aprūpes pilna pakalpojuma uzturēšanās maksa 1 klientam ir 20,20 eiro diennaktī.

Maksa par pakalpojumu

Ilgstošā sociālā aprūpe ir 19,00 eiro diennaktī.

Īslaicīgā sociālā aprūpe ir 19,50 eiro diennaktī.

Ilgstošā sociālās aprūpes pilna pakalpojuma uzturēšanās maksa 1 klientam ir 20,20 eiro diennaktī.

Informācija

Klientam izmaksā 10 % no pensijas vai pabalsta, personīgajiem izdevumiem. 90 % novirza pakalpojuma maksas segšanai.

Citi pakalpojumi

SAC "Tērvete" sniedz citus pakalpojumus pēc cenrāža: CENRADIS-_EURO_2017.doc

Pakalpojuma apmaksas kārtības piemēri

Klients sedz visu no pensijas un kopšanas pabalsta

Gadījumos, kad klienta pensija ar vai bez citiem pabalstiem sedz visus izdevumus par pakalpojumu, nav nepieciešams pašvaldības vai citas personas līdzmaksājums.

Klientu ievieto privātpersona ar līdzmaksājumu

Pakalpojuma apmaksa tiek veikta no klienta pensijas 90 % apmērā, kopšanas pabalsta, ja tāds ir piešķirts, un starpību sedz privātpersona, kas slēdz pakalpojuma līgumu.

Klientu ievieto sociālais dienests vai ar tā nosūtījumu

Pakalpojumu sedz no klienta pensijas 90 % apmērā, pašvaldības līdzmaksājuma un ja nepietiek, lai segtu rēķinu, tad starpību apmaksā privātpersona (pirmās pakāpes radinieki).

Rēķina apmaksa:

  • Pēc līguma noslēgšanas, ar nākošo mēnesi, pensija, kopšanas pabalsts (ja tāds ir piešķirts) personām ar pirmās grupas invaliditāti un transporta komensācija (ja tāda ir piešķirta) tiks ieskaitīta no VSAA konta SAC "Tērvete" kontā;
  • Pēc maksājumu saņemšanas no VSAA līgumslēdzējiem tiek sagatavots rēķins par atlikušo summu;
  • Rēķinus sagatavo un izsūta par iepriekšējo mēnesi līdz nākošā mēneša 10. datumam.
  • Pēc rēķina saņemšanas to jāapmaksā līdz mēneša beigām.
  • Rēķinu var apmaksāt izmantojot mūsu rekvizītus, norādot tās personas vārdu, uzvārdu un rēķina numuru par ko tiek veikts maksājums.
SAC "Tērvete" 2019, lapu izveidoja - M. Brigzna

 .